Informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Prawo” został umieszczony wzór deklaracji do celów ustalenia przez Spółdzielnię wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6m ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym mieszkańcy Spółdzielni powinni na bieżąco informować Spółdzielnię o liczbie osób faktycznie zamieszkujących lokal. Osoba zobowiązana do złożenia deklaracji w składanym oświadczeniu podaje swoje dane, adres lokalu, liczbę osób zamieszkujących lokal oraz sposób zbierania odpadów.

Formularz deklaracji można również odebrać w formie papierowej w biurze Spółdzielni w godzinach jej urzędowania.