Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia i wszystkich jego części należy:

1. Podejmowanie uchwał większością 3/4 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu i wszystkich jego częściach w sprawach:

1.1. Przejścia Spółdzielni w stan likwidacji wskutek uchwał Walnych Zgromadzeń na dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

2. Podejmowanie uchwał większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu i wszystkich jego częściach w sprawach:

2.1. Zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

2.2. Uchwalenia Statutu, bądź jego zmian.

2.3. Odwołania członków Rady Nadzorczej.

2.4. Odwołania tych członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium.

2.5. W sprawie połączenia się Spółdzielni z inną Spółdzielnią.

3. Podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu i wszystkich jego częściach w sprawach:

3.1. Uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej oraz kulturalnej.

3.2. Dotyczących sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania finansowego, podejmowanie uchwał, co do wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

3.3. Wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.

3.4. Wybór członków Rady Nadzorczej.

3.5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.

3.6. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć.

3.7. Dotyczących rozpatrywania w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji.

3.8. Przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.

3.9. Wybór delegata na Zjazd, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

3.10. Wyznaczenia likwidatora spółdzielni.

3.11. Uchwalenia, – komu i na jaki cel nastąpi przekazanie majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni.

3.12. Podziału Spółdzielni w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa Spółdzielnia.