Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2, ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami ofertowymi robót oraz budowa w oparciu o te projekty pięciu nowych węzłów ciepłowniczych dla budynków przy ul. Broniewskiego 55-55A, 57-57B, 59-59D oraz ul. Asnyka 12-12A,16-16C i przebudowa węzła ciepłowniczego grupowego na indywidualny dla budynku przy ul. Asnyka 14-14D w oparciu o opracowany projekt”.

Dane ogólne przedmiotu przetargu:

1. Opracowanie projektów budowlanych branży budowlanej, wodno kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej wraz z kosztorysami ofertowymi robót oraz uzgodnieniami z dostawcą ciepła spółką PGE S.A. pięciu nowych węzłów ciepłowniczych dla budynków przy ul. Broniewskiego 55-55A, 57-57B, 59-59D oraz ul. Asnyka 12-12A, 16-16C w Toruniu.

2. Wybudowanie pięciu węzłów ciepłowniczych dla budynków: ul. Broniewskiego 55-55A, 57-57B, 59-59D oraz ul. Asnyka 12-12A, 16-16C w Toruniu w oparciu o opracowane projekty.

3. Opracowanie projektu budowlanego branży budowlanej, wodno kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej wraz z kosztorysami ofertowymi robót oraz uzgodnieniami z dostawcą ciepła spółką PGE S.A. przebudowy węzła grupowego na indywidualny dla budynku Asnyka 14-14D.

4. Przebudowę węzła ciepłowniczego grupowego na indywidualny dla budynku ul. Asnyka 14-14D w oparciu o opracowany projekt.

5. Opracowanie projektu i wykonania telemetrii dla wszystkich węzłów ciepłowniczych.

6. Sporządzenie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni „Zieleniec” w terminie do dnia 04.02.2019 r. do godziny 15.00.

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na projekt i wykonanie węzłów ciepłowniczych” - nie otwierać przed dniem 5 lutego 2019 r., do godz.10.00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy oraz formularz ofertowy do pobrania w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest inż. Piotr Mielnik w dniach: poniedziałek 7.00 – 15.00 oraz wtorek, środa i piątek od godz. 7.00 – 11.00. Telefon: 56 654-26-78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Toruń, 14 stycznia 2019 r.