W związku pytaniami mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu przypomina, że opłata na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się przy ul. Broniewskiego 47-47A, ul. Broniewskiego 49 i ul. Broniewskiego 51-51D została wprowadzona uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 14/2019 w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia termomodernizacji (etap III).

W przypadku awarii po godzinach pracy biura Spółdzielni należy dzwonić pod numer telefonu pogotowia technicznego firmy „Serwis Tech 24”: 56 46 36 000 oraz 780 287 886.

W przypadku awarii wind na Osiedlu Bielawy należy dzwonić pod numer całodobowego telefonu pogotowia dźwigowego firmy „Dźwig Polska”: 56 623 07 28, 605 667 297, 19282.

Pod koniec tego roku najnowsza inwestycja mieszkaniowa Spółdzielni przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu zostanie zakończona.

W pierwszej połowie 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zamierza rozpocząć budowę nowego obiektu mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego z parkingiem podziemnym przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu.

Jerzy Czapiewski to absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, malarstwem, rysunkiem prasowym.

Plac budowy przy budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” przy ul. Asnyka 14 w Toruniu odwiedzili dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”.

Zapraszamy mieszkańców Spółdzielni do uczestnictwa i zabawy podczas „Spółdzielczego Popołudnia”, które odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej ARENA TORUŃ przy ul. Bema 73-89 w Toruniu w dniu 28 września 2019 r. o godz. 16.00

Mimo sezonu urlopowego i afrykańskiego skwaru trwają intensywne prace przy najnowszym budynku mieszkalnym Spółdzielni na Bielawach przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” wypełniając obowiązek wynikający z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zawiadamia o zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”, na wniosek Zarządu, w dniu 9 lipca 2019 r. podjęła uchwałę nr 10/2019 w sprawie zmian opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu.

Informujemy, że 27 lipca 2019 r. na Motoarenie odbędzie się oficjalne święto Motoareny. Z okazji 10 lat istnienia stadionu w Toruniu, One Sport razem z Miastem Toruń organizuje Festyn dla wszystkich mieszkańców Torunia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zaprasza mieszkańców Spółdzielni na spotkanie „Dzień Rodziny – Dzień Dziecka, Taty i Mamy” w dniu 1 czerwca 2019 r. w godz. od 14.00 do 18.00 – na boisku za ul. Gdańską 10.

W odpowiedzi na prośby mieszkańców osiedla Spółdzielnia postanowiła wypełnić kwiatami dwa gazony na Zieleńcu.

Rada Nadzorcza i Zarząd dziękują Członkom Spółdzielni obecnym na Walnym Zgromadzeniu w dniach 14 i 15 maja 2019 r. za zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu zapraszają Mieszkańców Spółdzielni na spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej w Toruniu Panem Mirosławem Bartulewiczem.

Służby techniczne PGE Toruń, poinformowały SM „Zieleniec”, że w dniu 4 kwietnia br. w godzinach od 8.30 do 17.00, ze względu na korzystne temperatury zewnętrzne, będą prowadziły w okolicy Dworca Wschodniego niezbędne prace zabezpieczające odcinek sieci napowietrznej, który uległ niewielkiemu rozszczelnieniu w okresie zimowym. Zakłócenia w dostawach ciepła i ciepłej wody dotyczyć będą odbiorców ciepła sieciowego zlokalizowanych na zachód od ul. Skłodowskiej-Curie (osiedla: Mokre, Starówka, Jar, Bydgoskie, Młodych, Koniuchy, Wrzosy, Tysiąclecia, Jakubskie).

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 2013 r. Spółdzielnia kontynuuje proces termomodernizacji na Zieleńcu. W tym roku w myśl przyjętego przez członków Spółdzielni harmonogramu prace, związane z termomodernizacją, wymianą domofonów na cyfrowe i modernizacją instalacji odgromowej, dotyczą budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Asnyka 6-6A (wraz z salą narad) oraz przy ul. Asnyka 8-8B.

Niebawem w kilku miejscach na Osiedlu Zieleniec zostaną umieszczone na drzewach budki lęgowe dla ptaków.

Trwają prace przy najnowszym budynku mieszkalnym Spółdzielni na Bielawach przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu.

Chciałbym Państwa z przyjemnością poinformować, że zaplanowane na rok 2019 prace modernizacyjne przyniosą kolejnym Mieszkańcom SM „Zieleniec” realne oszczędności w ponoszonych kosztach ciepła. Wskazane prace będą związane z modernizacją węzła grupowego przy ul. Asnyka 14 w Toruniu i budową węzłów budynkowych w przy ul. Asnyka 12-16 oraz ul. Broniewskiego 55-59 w Toruniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” z przyjemnością informuje, że dzięki dotacji nr DT18107/OP-zz z dnia 26 listopada 2018 r. udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zrealizowała przedsięwzięcie pod nazwą „Renowacja terenów zielonych SM „Zieleniec” w Toruniu osiedle „Przy Zieleńcu” ul. Broniewskiego”.