Rada Nadzorcza w dniu 7 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie nowego regulaminu użytkowania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców.

W regulaminie w odpowiedzi na prośby mieszkańców położono nacisk na kwestię utrzymania czystości i porządku w zasobach Spółdzielni.

Postanowienia regulaminu obejmują m.in. zasady użytkowania lokali i części wspólnych budynków, podział odpowiedzialności użytkowników lokali i Spółdzielni, zasady korzystania z suszarni, kwestię postępowania z odpadami, obowiązki właścicieli zwierząt, ruch i parkowanie samochodów, kwestię użytkowania szlabanów i bram wjazdowych na osiedla, obowiązki mieszkańców związane z przeglądami i wymianą liczników wody.

Zachęcamy do lektury regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Prawo”.