Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą ,,Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zieleniec’’ w Toruniu’’. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Ogłoszenia”.

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zieleniec’’ w Toruniu są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.