Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zieleniec'' od początku swoje istnienia stawia na innowacyjność i ekologię. Władze Spółdzielni kładą bardzo duży nacisk na zazielenienie osiedla oraz programy proekologiczne.

Kolejny duży krok w kierunku ekologi to projekt ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach Spółdzielni Mieszkaniowej Zieleniec w Toruniu'' współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest korzystanie przez mieszkańców Spółdzielni z czystej energii. Czysta energia, to taka, której źródła możemy traktować, jako niewyczerpane. Czysta energia, to energia, która w toku produkcji, przesyłu, dystrybucji, przetwarzania nie przynosi negatywnych skutków czy zagrożeń dla środowiska naturalnego. Na dachach Spółdzielni powstanie 29 instalacji fotowoltaicznych, które pozyskiwać będą energię ze słońca. Dzięki takiemu rozwiązaniu do atmosfery wpłynie rocznie mniej o 138 ton równoważnika Co2, a Spółdzielnia zaoszczędzi na rachunkach za prąd.