Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” wypełniając obowiązek wynikający z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zawiadamia o zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”, na wniosek Zarządu, w dniu 9 lipca 2019 r. podjęła uchwałę nr 10/2019 w sprawie zmian opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu.

Wymienioną uchwałą ustalono wysokość opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w następujący sposób:

1. Wprowadza się dla nieruchomości znajdującej się na Osiedlu "Zieleniec" przy ul. Broniewskiego 47-49 (N110) i ul. Broniewskiego 51-51D (N105) opłatę termomodernizacyjną, wynoszącą od dnia 01.11.2019 r.:

a) dla osób będących członkami SM "Zieleniec" - 1,00 zł/m²/m-c,

b) dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 1,20 zł/m²/m-c.

2. Wprowadza się na wszystkich nieruchomościach opłatę na fundusz na wymianę ciepłomierzy, wynoszący od dnia 01.11.2019 r.:

a) dla osób będących członkami SM "Zieleniec" - 7,00 zł/lokal/m-c,

b) dla osób niebędących członkami SM "Zieleniec" - 7,00 zł/lokal/m-c.

3. Ustala się wysokość poniższych opłat, które obowiązują od dnia 01.11.2019 r.:

1) sprzątanie klatek schodowych:

a) dla osób będących członkami SM "Zieleniec" - 12,00 zł/lokal/m-c,

b) dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 12,00 zł/lokal/m-c.

2) fundusz na wymianę wodomierzy:

a) dla osób będących członkami SM "Zieleniec" - 1,50 zł/wodomierz/m-c,

b) dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 1,50 zł/wodomierz/m-c.

4. Ustala się wysokość opłaty eksploatacyjnej dla garaży i miejsc parkingowych w wielostanowiskowym garażu:

1) dla Osiedla "Zieleniec"

a) od dnia 01.11.2019 r.:

i. dla osób będących członkami SM "Zieleniec" - 1,30 zł/m²/m-c,

ii. dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 2,20 zł/m²/m-c.

b) od dnia 01.01.2020 r.:

i. dla osób będących członkami SM "Zieleniec" - 1,40 zł/m²/m-c,

ii. dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 2,30 zł/m²/m-c.

c) od dnia 01.01.2021 r.:

i. dla osób będących członkami SM "Zieleniec" - 1,50 zł/m²/m-c,

ii. dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 2,40 zł/m²/m-c.

2) dla Osiedla "Bielawy"

a) od dnia 01.11.2019 r.:

i. dla osób będących członkami SM "Zieleniec" - 1,60 zł/m²/m-c,

ii. dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 2,50 zł/m²/m-c.

b) od dnia 01.01.2020 r.:

i. dla osób będących członkami SM "Zieleniec" - 1,70 zł/m²/m-c,

ii. dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 2,60 zł/m²/m-c.

c) od dnia 01.01.2021 r.:

i. dla osób będących członkami SM "Zieleniec" - 1,80 zł/m²/m-c,

ii. dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 2,70 zł/m²/m-c.

5. Pozostałe opłaty obowiązujące w SM „Zieleniec” pozostają bez zmian.

 

Uzasadnienie.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Z kolei, w myśl art. 4 ust. 4 wymienionej ustawy, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

W związku z faktem, że wysokość wskazanych wyżej opłat w SM „Zieleniec” nie pozwala na pokrycie rosnących kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych konieczna stała się ich zmiana. Należy bowiem zauważyć, że wysokość opłat w Spółdzielni należy kalkulować w taki sposób, aby nie powstawała różnica między wielkością kosztów i przychodów. W przypadku gdy dojdzie do powstania takiej różnicy, wówczas powinna być ona skorygowana przez spółdzielnię przy ustalaniu wysokości opłat i to możliwie jak najszybciej, a zatem już w następnym miesiącu po stwierdzeniu wymienionej różnicy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., II CSK 30/05; por. A. Stefaniak, Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz – orzecznictwo, Warszawa 2013, s. 170).

1. Fundusz remontowy - termomodernizacja.

Odpis na pokrycie kosztów termomodernizacji dla nieruchomości znajdujących się przy ul. Broniewskiego 47-49 (N110) i ul. Broniewskiego 51-51D (N105) został wprowadzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 14/2019 z dnia 14 i 15 maja 2019 roku I i II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w sprawie przyjęcia zasad termomodernizacji (etap III). Zgodnie z wyżej wymienioną uchwalą termomodernizacja będzie finansowana z odpisu termomodernizacyjnego na fundusz remontowy na zasadach określonych dla etapów I i II. Zgodnie z tym założeniem opłata będzie pobierana od 1 m2 pow. lokalu w wysokości 1,00 zł od członków za miesiąc, i odpowiednio 1,20 zł od osób niebędących członkami.

2. Sprzątanie klatek schodowych.

Opłata za sprzątanie klatek schodowych obejmuje wynagrodzenia czterech osób sprzątających zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i otrzymujących najniższe wynagrodzenie oraz środki czystości. (Piąta osoba sprzątająca jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia). Od roku 2016 najniższe wynagrodzenie wynosiło 1.850,00 zł brutto. Każdego roku sukcesywnie wzrastało. Planuje się, że w 2020 r. będzie ono wynosiło 2.450,00 brutto, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do roku 2016. W ślad za tym następuje również wzrost obowiązkowych ubezpieczeń pracowniczych i innych świadczeń obciążających koszty pracodawcy. Pogłębiający się ujemny wynik finansowy na sprzątaniu klatek schodowych w roku 2018 i wyniósł (-) 8.334,07 zł. W związku z powyższym konieczne stało się podwyższenie opłaty za sprzątanie klatek schodowych.

3. Fundusz na wymianę ciepłomierzy.

Konieczność utworzenia takiego funduszu wynika z konieczności wymiany ciepłomierzy w mieszkaniach co 5 lat. Do tej pory wymiana była finansowana z funduszu remontowego lokali mieszkalnych Spółdzielni. Jednakże lustrator przeprowadzający lustrację Spółdzielni za lata 2015-2018 w swych wnioskach polustracyjnych zwrócił uwagę, iż nie należy pogłębiać długu istniejącego na funduszu remontowym. (Przypomnieć w tym miejscu należy, że wskazany dług na funduszu remontowym wynika z prowadzonego od 2013 r. programu termomodernizacji). Przedmiotowe wnioski zostały przedstawione na Walnym Zgromadzeniu, które to uchwałą WZ nr 9/2019 z dnia 14 i 15 maja 2019 r. I i II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego, przyjęło je i zobowiązało Radę Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni do ich wykonania oraz złożenia sprawozdania z ich realizacji na następnym Walnym Zgromadzeniu.

4. Fundusz na wymianę wodomierzy.

Wzrost opłaty za wymianę i legalizację wodomierzy wynika ze wzrostu ceny za wykonanie takiej usługi. Ogólny wzrost cen usług na rynku jest ściśle związany ze znacznym wzrostem cen materiałów i wzrostem płacy minimalnej na przestrzeni lat. Opłata w wysokości 1 zł na 1 wodomierz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r. 5. Opłata eksploatacyjna dla garaży i miejsc parkingowych w wielostanowiskowym garażu. Dotychczasowa wysokość opłaty eksploatacyjnej obowiązuje od 2004 r. Nie pozwala ona jednak pokryć rosnących kosztów ich utrzymania. W związku z powyższym konieczna jest podwyżka tej opłaty do wysokości przedstawionych w tabelach powyżej. Od 2004 r. nastąpił znaczny wzrost kosztów w każdej dziedzinie życia. W tym okresie ceny, np. paliwa, prądu czy wody wzrosły o ok.70%. Spowodowało to wprost proporcjonalny wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji zasobów garażowych i miejsc postojowych.

Tym samym konieczna stała się zmiana opłat zależnych od spółdzielni.

Spółdzielnia prowadzi politykę oszczędności w każdej płaszczyźnie swojego działania, w szczególności efekty widoczne są w poczynionych oszczędnościach na płacach zarządu: ok. 20.000 zł miesięcznie w porównaniu z rokiem 2015 r.

Prezes Zarządu SM „Zieleniec” - Jerzy Klugiewicz, Zastępca Prezesa SM „Zieleniec” - Krzysztof Trawiński

Wskazana wyżej uchwała Rady Nadzorczej została sprostowana uchwałą nr 23/2019 RN SM "Zieleniec" z dnia 26 listopada 2019 r.