Na podstawie § 77 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą, w następujących częściach:

Część I – w dniu 19.06.2018 r. o godz. 17.00 w lokalu przy ul. Gdańskiej 8A dotyczy Członków Spółdzielni z ul. Gdańskiej 6, 6A, 8, 8A, 10 i 23-27 (Osiedle Bielawy).

Część II – w dniu 21.06.2018 r. o godz. 17.00 w sali przy ul. Asnyka 6A dotyczy Członków Spółdzielni z ul. Broniewskiego 47-59D oraz z ul. Asnyka 4-16, 20 (Osiedle Zieleniec).

Sprawozdania oraz projekty uchwał w sprawach objętych poniższym porządkiem obrad zgodnie z unormowaniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są wyłożone w lokalu Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 53E/2 w Toruniu (w siedzibie Spółdzielni). Każdy członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” ma prawo zapoznać się z dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim, w dniach i godzinach urzędowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”, a ponadto w dniu 16 czerwca 2018 r., w godz. od 12.00 do 14.00.

1. Otwarcie obrad.

2. Wystąpienie Prezesa Zarządu.

3. Wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Statutowej i Skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

6. Podjęcie uchwały o określeniu liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2018-2021.

7. Wybory Rady Nadzorczej.

8. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r. oraz przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni.

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.

- podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r.

- określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia w 2018 r.

- przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej na 2018 r.

- zmian w Statucie Spółdzielni.

11. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd SM „Zieleniec”