Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” informuje, że na stronie internetowej w zakładce „PRAWO” zamieszczono projekt nowego Statutu naszej Spółdzielni.

Zainteresowani członkowie Spółdzielni mogą odebrać projekt Statutu w formie papierowej w biurze Spółdzielni w godzinach jej urzędowania. Obowiązek dokonania stosownych zmian w obecnie obowiązującym Statucie wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz. 1596).

Projekt nowego Statutu jest efektem prac Zespołu do spraw przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu propozycji zmian w Statucie SM „Zieleniec”. W skład Zespołu weszli członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej oraz z głosem doradczym chętni członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”. Projekt Statutu został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego Spółdzielni.

Obecnie członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać (pisemnie, drogą elektroniczną, osobiście lub za pomocą skrzynek wrzutowych zawieszonych na budynkach Spółdzielni oznakowanych „Zarząd”, „Rada Nadzorcza”) propozycje zmian do projektu Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” do dnia 11 maja 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w końcowym etapie prac nad projektem Statutu Spółdzielni, które mają na celu usprawnienie działania Spółdzielni z korzyścią dla jej Członków i Mieszkańców. Zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego w toku obrad Walnego Zgromadzenia nie będzie już możliwe dokonywanie zmian w przedstawionym projekcie.