Informujemy, że uchwałą nr 39/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółdzielni, Zarząd postanowił powołać

„Zespół do spraw przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu propozycji zmian w Statucie SM „Zieleniec”.

Obowiązek dokonania stosownych zmian wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz. 1596). W skład Zespołu wchodzą członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej oraz z głosem doradczym mogą wejść do Zespołu chętni członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”.

Członkowie Spółdzielni zgłaszają chęć uczestnictwa w pracy Zespołu do dnia 30 listopada 2017 r.

Prace Zespołu będą koordynowane przez Zarząd.

Już obecnie członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać (pisemnie, drogą elektroniczną, osobiście lub za pomocą skrzynek wrzutowych zawieszonych na budynkach Spółdzielni oznakowanych „Zarząd”, „Rada Nadzorcza”) propozycje zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” wynikające z obowiązku ustawowego lub własnych przemyśleń związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem Spółdzielni.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad zmianą Statutu Spółdzielni, które doprowadzą do usprawnienia działania Spółdzielni z korzyścią dla jego Członków i Mieszkańców.

Zarząd SM „Zieleniec”