Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” wypełniając obowiązek wynikający z art. 71 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222, z późn. zm.) zawiadamia o zmianie wysokości opłat niezależnych od spółdzielni.

Zmiana wysokości opłat niezależnych od spółdzielni jest wynikiem podjęcia uchwały nr 242/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu. Zgodnie z wymienioną taryfą obowiązującą na okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. wysokość cen za dostarczoną wodę jest następująca:
1. Cena za dostarczoną wodę – 3,59 zł/m³ (brutto).
2. Stawka opłaty abonamentowej – 5,29 zł/odczyt i rozliczenie (brutto).
3. Cena za odprowadzane ścieki – 4,99 zł/ m³ (brutto).