Szanowni Państwo, mieszkańcy Osiedli Zieleniec i Bielawy.


Liczne skargi członków Spółdzielni skłaniają nas do przypomnienia Państwu kilku zasad zawartych w postanowieniach uchwały Rady Nadzorczej nr 8 z dnia 15 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie „Regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców”.

Postanowienia wskazanej uchwały nakładają na osoby zajmujące lokale m.in. następujące obowiązki:
1) należyte utrzymanie zwierząt domowych (np. psów i kotów) poprzez niedopuszczanie do zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i pomieszczeń wspólnych,
2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę (odchodów i innych nieczystości) z pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników, zieleńców oraz dróg i chodników,
3)  psy należy wyprowadzać na smyczy poza teren Osiedla,
4)  parkowanie samochodów i motocykli dozwolone jest wyłącznie w miejscach na ten cel wyznaczonych (parkowanie na chodnikach jest możliwe tylko tam, gdzie stosowne oznaczenia na to pozwalają),
5) zabroniony jest wjazd wskazanych pojazdów na chodniki, trawniki, czy ciągi spacerowe.